Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Cleantooth.
 2. Cleantooth: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Wederpartij: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met de koop van producten of het verrichten van diensten door Cleantooth jegens Cleantooth heeft verbonden of met wie Cleantooth in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst in de ruimste zin des woords.
 4. Wederpartij Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Cleantooth;
 5. Wederpartij zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt en een overeenkomst heeft gesloten met Cleantooth;
 6. Partijen: de wederpartij en Cleantooth;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 12. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Cleantooth ter beschikking stelt die een wederpartij consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Cleantooth georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Cleantooth

Cleantooth B.V.
Dr Struyckenplein 61
4812 TA Breda

E-mailadres: info@cleantooth.nl

KvK-nummer: 87477750

Btw-identificatienummer: NL864305254B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cleantooth en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Cleantooth en de wederpartij.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Cleantooth zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Aan een wederpartij zakelijke klant komt het recht van art. 6:236 BW en art. 6:237 BW niet toe.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Cleantooth is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als Cleantooth gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cleantooth niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Cleantooth kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Cleantooth de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen is;
 • de manier waarop de wederpartij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Cleantooth zich heeft onderworpen en de wijze waarop de wederpartij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cleantooth onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cleantooth is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cleantooth passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal Cleantooth daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Cleantooth kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cleantooth op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Cleantooth zal bij het product of dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Cleantooth waar de wederpartij met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Cleantooth deze gegevens al aan de wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij consument of een vooraf door de wederpartij consument aangewezen en aan Cleantooth bekendgemaakte vertegenwoordiger. Voor meer informatie verwijs Cleantooth naar het terugbetalingsbeleid.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Cleantooth retourneren, conform de door Cleantooth verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de wederpartij consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Cleantooth. Het kenbaar maken dient de wederpartij consument te doen middels het modelformulier. Nadat de wederpartij consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De wederpartij consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de wederpartij consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Cleantooth heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de wederpartij consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de wederpartij consument zich richten naar de door Cleantooth bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de wederpartij consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de wederpartij consument een bedrag betaald heeft, zal Cleantooth dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de wederpartij consument is gebruikt tenzij de wederpartij consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de wederpartij consument zelf is de wederpartij consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De wederpartij consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Cleantooth niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Cleantooth kan het herroepingsrecht van de wederpartij consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Cleantooth dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door Cleantooth tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Cleantooth geen invloed heeft;
 8. voor hygiënische producten waarvan de wederpartij consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 10. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Cleantooth producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Cleantooth geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. De wederpartij (consument) mag in zo’n geval de overeenkomst ontbinden.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Cleantooth dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Cleantooth niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Cleantooth staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Cleantooth er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Cleantooth, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Cleantooth kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Cleantooth schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Cleantooth komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Cleantooth is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 1. De wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Cleantooth en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Cleantooth zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Cleantooth kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Cleantooth geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij wederpartij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Cleantooth het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Cleantooth zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Cleantooth.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Cleantooth tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Cleantooth bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De wederpartij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De wederpartij kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Cleantooth voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de wederpartij na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij de wederpartij consument daarvoor gebruikt heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cleantooth te melden.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij een consument is.
 4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
 5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag – en worden berekend volgens de staffel voor buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van € 250,- voor zakelijke wederpartijen en een minimum van € 40,- voor consumenten.
 6. In geval van wanbetaling van de wederpartij consument heeft Cleantooth behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Cleantooth is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij lijdt indien dit het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzettelijk verwijtbaar handelen van Cleantooth. Het schadebedrag is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst en beperkt tot de schade waartegen Cleantooth naar mening van haar verzekeraar voor verzekerd is en die door de verzekeraar wordt uitbetaald, met een maximum van € 250,-.
 2. Cleantooth is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien in een procedure zou komen vast te staan dat Cleantooth aansprakelijk is voor schade genoemd in dit lid, dan wordt dit beperkt tot een maximum van 10% van de schade.
 3. De te vergoeden schade zal gematigd worden indien de aan Cleantooth betaalde prijs voor de schade toebrengende diensten of producten in verhouding tot de omvang van de schade gering is.
 4. De wederpartij vrijwaart Cleantooth tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade is toegebracht en te verwijten aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de wederpartij zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem ingeschakelde personen. Indien partijen hoofdelijk tot betaling van een schadevergoeding zouden worden veroordeeld, zal de wederpartij deze vordering volledig op zich nemen en aan de derde voldoen, met volledige vrijwaring van Cleantooth.
 5. Cleantooth erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit onjuist gebruik van de producten van Cleantooth in de ruimste zins des woords. Bij twijfel over het gebruik of over het product is de wederpartij verplicht Cleantooth te consulteren alvorens het product te gebruiken, bij gebreke waarvan alle mogelijke aanspraken op schadevergoeding geheel komen te vervallen.
 6. Cleantooth erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of wordt veroorzaakt door goederen afkomstig van een wederpartij of een door haar ingeschakelde derde.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Cleantooth beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cleantooth, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Cleantooth ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cleantooth binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van Cleantooth niet op, tenzij Cleantooth schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Cleantooth, zal Cleantooth naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Cleantooth en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij woonachtig/gevestigd is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de wederpartij consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de wederpartij consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.